Algemene Voorwaarden

Artikel 1: definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

De Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die met de consument een overeenkomst sluit  betreffende sportvoorzieningen; 

De Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en  die met de ondernemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot het ter beschikking stellen van  sportvoorzieningen; 

Sportvoorzieningen: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst; 

De Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument ter zake  sportvoorzieningen. Hieronder begrepen valt eveneens de overeenkomst op afstand, zijnde een  overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het  sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken  voor communicatie op afstand;  

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst op afstand; 

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel- waaronder ook begrepen e-mail zulks bedoeld is voor het  opslaan van informatie op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode  die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van  de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer en toepasselijkheid 

2.1 DENZZ 

Kazernestraat 12 

5928 NL Venlo 

Nederland 

Telefoon: 06-48979545 

Email: info@denzz.nu 

KVK: 56390998 

BTW: NL001808937B23  

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Denzz en op elke tot  stand gekomen overeenkomst tussen Denzz en de consument. 

2.3. Onderdeel van Denzz is My Body & Mind. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens  van toepassing op elk aanbod van My Body & Mind en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen My Body & Mind en de consument. 

2.4. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de website van Denzz en My Body & Mind (www.denzz.nu en www.mybodyandmindvenlo.nl). 

2.2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden  aan de consument ter hand gesteld. Bij het sluiten van de overeenkomst via de elektronische  weg, zal de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument  op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  

Artikel 3: Het aanbod 

3.1. De ondernemer brengt haar aanbod schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is te allen tijde  elektronisch te raadplegen via Eversports: Kazerne12 (applicatie en internetbrowser) en via  de website van Denzz en My Body & Mind.  

3.2. Het aanbod omvat ten minste: 

– De gekozen strippenkaart/ de gekozen cursus/ de gekozen workshop; 

– De kosten voor de strippenkaart/ de cursus/ de workshop; 

– De wijze van betaling en de betalingstermijn. 

3.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

3.4. Indien het aanbod inhoudt het aankopen van een workshop/ cursus, omvat het aanbod naast  hetgeen in 3.2. genoemd eveneens – indien van toepassing – de aanvullende (algemene en  bijzondere) voorwaarden van deze les/ workshop. 

3.5. Indien het aanbod inhoudt het aankopen van een ‘strippenkaart’ waarmee lessen kunnen  worden gereserveerd, omvat het aanbod naast hetgeen in 3.2. genoemd eveneens de  geldigheidsduur van het abonnement, voor welke lessen de gekochte strippen kunnen  worden ingezet alsmede het aantal te gebruiken strippen.  

Artikel 4: De overeenkomst 

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument van het aanbod en  het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst is strikt persoonlijk en  niet overdraagbaar.  

4.2. De consument ontvangt bij aanvaarding van het aanbod in Eversports onverwijld een  bevestiging van de aankoop via zijn of haar account. Indien de consument het aanbod anders  dan via Eversports heeft aanvaard ontvangt de consument daar onverwijld een bevestiging  van. 

Artikel 5: Bedenktijd 

5.1. Voor overeenkomsten op afstand geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen vanaf de  koop. De consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de overeenkomst  kosteloos te herroepen. Als de consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd, gebruik  maakt van de van de diensten van de ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van het  herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin  hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de ondernemer.  

Artikel 6: Duur en beëindiging 

6.1. Alle strippenkaarten hebben een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidsduur vangt aan op  het moment dat de eerste les wordt gevolgd met inachtneming van artikel 7.2. van  onderhavige voorwaarden. Na het einde van de geldigheidsduur komen nog niet gebruikte  strippen te vervallen.  

6.2. In uitzonderlijke gevallen van door een arts aangetoonde langdurige ziekte en of blessure kan  een (gedeelte van) een aangekochte strippenkaart worden bevroren. Bij het bevriezen van de  strippenkaart geldt een eigen risico van twee weken naar rato van aangekochte strippen.  Overige strippen kunnen op een in overleg nader te bepalen moment worden ingezet, echter  dienen deze te worden ingezet alvorens een nieuwe strippenkaart kan worden aangekocht.  Een verzoek tot bevriezing dient schriftelijk te worden voorgelegd en te worden toegezonden  aan louk@denzz.nu. De bevriezing heeft geen terugwerkende kracht en gaat pas in op het  moment van overeenstemming daartoe. 

6.3. De ondernemer mag de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen  indien: 

– De consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het  toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse  opzegging niet rechtvaardigt, of; 

– De consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de ondernemer, haar  instructeurs of andere contractanten; 

– Er in het verleden zaken zijn voorgevallen waardoor redelijkerwijs niet kan worden  verwacht dat de overeenkomst in stand blijft.  

In bovenstaande gevallen is de ondernemer eveneens gerechtigd de consument de toegang  tot de aan de ondernemer toebehorende ruimtes te ontzeggen alsmede kan de ondernemer weigeren de consument in de toekomst nog diensten te leveren. De consument heeft in geval  van tussentijdse opzegging door de ondernemer op grond van de bovenstaande gevallen  uitdrukkelijk geen recht op restitutie van (abonnements)kosten. 

Artikel 7: Reservering van lessen 

7.1. De consument kan zich via Eversports (‘Kazerne12’) met de aangekochte strippen inschrijven  voor de door de ondernemer aangeboden lessen. Elke les vermeldt het aantal in te zetten  strippen alsmede welke strippenkaart benodigd is voor deze les/ cursus/ workshop.  

7.2. De consument kan zich tot 4 uur vóór aanvang van de betreffende les kosteloos uitschrijven  voor deze les. Een latere uitschrijving of no-show komen voor rekening en risico van de  consument. Restitutie van de ingezette strippen is in dat geval niet mogelijk. 

7.3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van  overmacht of bij inschrijving van minder dan vier deelnemers. Annulering van de les zal  uiterlijk tot 1 uur vóór aanvang van de les worden gecommuniceerd met de consument, met  uitzondering van overmacht situaties. De ingezette strippen worden aan de consument  gerestitueerd en kunnen op een later moment worden ingezet. Indien door annulering de  geldigheid van de gerestitueerde strippen wordt overschreden, kan de geldigheidsduur met  twee weken worden verlengd, doch enkel nadat de consument onverwijld contact heeft  opgenomen met de ondernemer en diens uitdrukkelijke bevestiging tot verlenging.  

Artikel 8: Workshops en cursussen 

8.1. Naast de door de ondernemer aangeboden reguliere lessen biedt de ondernemer regelmatig  workshops en cursussen aan. Deze worden door ondernemer aangeboden via Eversports en via haar website. Onderhavige algemene voorwaarden gelden eveneens voor deze workshops  en cursussen. 

8.2. Inschrijving voor een workshop/ cursus is pas definitief zodra betaling door de ondernemer is  ontvangen én de consument een bevestiging van deelname van de ondernemer heeft  ontvangen. Indien voor aanvang van de workshop/ cursus geen betaling door de ondernemer  is ontvangen, behoudt de ondernemer zich het recht voor de consument de toegang tot de  workshop/ cursus te weigeren.  

8.3. Indien de consument voor een specifieke workshop/ cursus strippen heeft gekocht, waarbij  achteraf blijkt dat deze workshop/ cursus reeds het maximum aantal deelnemers heeft  bereikt, kan de consument contact opnemen met de ondernemer voor restitutie van het  lesgeld.  

8.4. Voor workshops/ cursussen geldt dat de consument bij voorafgaande annulering/ no-show  geen recht heeft op restitutie van het geheel of een gedeelte van het lesgeld, behoudens  hetgeen naar dwingend recht is bepaald.  

Artikel 9: Tussentijdse wijzigingen 

9.1. De ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in het aangeboden lesrooster. De ondernemer zal een eventuele wijziging van het lesrooster tijdig, doch ten minste 5 weken  van tevoren kenbaar maken via haar lesrooster, te raadplegen via haar website en via  Eversports.  

9.2. De ondernemer behoudt zich het recht voor gesloten te zijn op officiële feestdagen en  mogelijk in (school)vakanties een beperkt lesrooster te hanteren. Eveneens behoudt de  ondernemer zich het recht voor gedurende een aantal weken per jaar gesloten te zijn wegens  eigen vakantie. Artikel 9.1. is hierbij van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 10: Overmacht 

10.1. De ondernemeris niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst  indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede  verstaan, doch niet daartoe beperkt, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop de ondernemer geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor de  ondernemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van niet-tijdig te  vervangen trainers en personeel, epidemieën, pandemieën (waaronder het Covid-19 virus), natuurrampen, werkstakingen op het kantoor van de ondernemer of elders en overmacht bij  derden van wie de ondernemer op enigerlei wijze afhankelijk is worden daaronder begrepen.  In geval van (tijdelijke) sluiting, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van faciliteiten als  gevolg van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot enige restitutie of  schadevergoeding en zal de overeenkomst onder gelijkluidende condities worden voortgezet. 

Artikel 11: Huishoudelijk reglement 

11.1. De ondernemer hanteert een reglement van Huisregels, welk reglement deel uit maakt van  onderhavige algemene voorwaarden. Bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden  worden eveneens de huisregels aanvaard. De consument is gehouden deze huisregels te  respecteren. De huisregels worden bij het aangaan van deze overeenkomst ter hand gesteld  en zijn tevens na te lezen op websites van de ondernemer. 

Artikel 12: Verplichtingen van de ondernemer  

12.1. De ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan  de overeenkomst. 

12.2. De ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud. 

12.3. Indien de ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders,  staat de ondernemer ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis  beschikken.  

12.4. De ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. 

12.5. De ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing  van eigendommen van de consument.  

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

13.1. Deelname aan alle door de ondernemer aangeboden lessen/ cursussen/ workshops is geheel  op eigen risico van de consument. De consument is te allen tijde op de hoogte van dit eigen  risico en gaat hier bij aanvaarding van het aanbod expliciet mee akkoord. De ondernemer is  niet aansprakelijk voor enig letsel opgelopen tijdens een les/ workshop/ cursus of vrije  training.  

13.2. De ondernemer is evenzeer niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van  eigendommen.  

13.3. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen van de ondernemer, welke aan de  consument kunnen worden toegerekend, worden te allen tijde verhaald op de veroorzaker.  

Artikel 14: Wijzigingsbeding 

14.1. De ondernemer is gerechtigd de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan  te vullen. Wijzigingen en of aanvullingen gaan in bij elke nieuwe aangegane overeenkomst.

Artikel 15: AVG 

15.1. De ondernemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden;  zoals data voor het uitvoeren van de overeenkomsten (de dienstverlening) en om aan  wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. De ondernemer heeft de wijze waarop de  gegevens van de consument verwerk worden vastgelegd in een privacyverklaring welke op  eerste verzoek kan worden verstrekt en welke eveneens staat gepubliceerd op de websites  van de ondernemer. 

15.2. De ondernemer gebruikt de persoonsgegevens eveneens om consumenten op de hoogte te  brengen van activiteiten en belangrijk nieuws rondom de onderneming. Indien de consument  niet (meer) door de ondernemer op de hoogte wenst te worden gebracht, dient de consument  zorg te dragen voor opheffing van zijn account op Eversports.  

Artikel 16: Toepasselijk recht 

16.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is  Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.  

Huishoudelijk reglement 

  1. Houd je te allen tijde aan dit huishoudelijk reglement en volg de aanwijzingen van My Body & Mind c.q. de instructor te allen tijde op. Indien aanwijzingen niet worden  opgevolgd, kan de toegang tot de les worden ontzegd. 
  2. Meld medische contra-indicaties altijd voorafgaand aan je les aan de betreffende  instructor. 
  3. Indien je meer dan 5 minuten te laat bent kan de toegang tot de les worden ontzegd. Als  de deur gesloten is, is lesdeelname niet meer mogelijk. 
  4. Je mag een les nimmer volgen onder invloed van drank, drugs, medicijnen of als doping  aangeduide middelen. Indien My Body & Mind vaststelt dat je onder invloed is van een  van voorgaande middelen, wordt de toegang tot de les ontzegd. 
  5. De wachtruimte is alleen voor deelnemers van lessen en in de lesruimtes is “publiek” niet  toegestaan.  
  6. Sieraden dienen voorafgaand aan de les afgedaan te worden. 
  7. Een handdoek is verplicht. 
  8. Iedere deelnemer zorgt na de oefening of les dat de paal, het matjes en de vloer schoon  worden achtergelaten. 
  9. Berg je waardevolle spullen, tas en schoenen op in de daarvoor bestemde kluisjes op de  eerste verdieping.  
  10. Foto’s en filmpjes maken van jezelf mag tijdens de les, mits het de les niet verstoord. Zorg ervoor dat je alleen zelf op het filmpje staat. Instructors filmen mag alleen als hiervoor toestemming wordt gegeven.

Algemene voorwaarden Denzz en My Body & Mind Versie 12-2020